Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Κυβερνήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του οράματος της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς καθώς επίσης και για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Η πρόσφατη Υπουργική Δήλωση τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση των προσπαθειών για παροχή η-υπηρεσιών οι οποίες θα είναι διαλειτουργικές, διασυνοριακές, πιο αποδοτικές, πιο εξατομικευμένες και πιο φιλικές προς όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης.

Η τελευταία έκθεση αξιολόγησης για το 2017 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση δείχνει σημαντική βελτίωση όσον αφορά τη διασυνοριακή διαθεσιμότητα ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και την προσβασιμότητα δημόσιων διαδικτυακών τόπων μέσω κινητών συσκευών. Η μελέτη επίσης καταδεικνύει την ανάγκη για βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών καθώς και την ανάγκη για χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών όπως eIDs και eDocuments.

Για σκοπούς της έρευνας αυτής αξιολογήθηκαν οι διαδικασίες που εμπίπτουν στους τομείς Εργασία (Loosing and Finding a Job), Οικονομία (Business Start-Ups and Early Trading Operations) και Εκπαίδευση (Studying).Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.eGovernment Benchmark 2017 - Insight Report
eGovernment Benchmark 2017 - Background Report