Τμήμα Υπηρεσιών ΠληροφορικήςΤο σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου eΟASIS αποτελεί το Κυβερνητικό Σύστημα Διαχείρισης της Επίσημης Αλληλογραφίας και Επικοινωνίας τόσο εντός της ίδιας της Υπηρεσίας όσο και μεταξύ των Υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας.

Αφορά στην ηλεκτρονική διαχείριση των επίσημων εγγράφων των Κυβερνητικών Οργανισμών, καθώς και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και κανονισμών που διέπουν τη δημιουργία, την αρχειοθέτηση, την ασφάλεια, τη διακίνηση των εγγράφων καθώς και την τελική καταστροφή τους ή τη μακροχρόνια διατήρηση και μελλοντική διάθεση τους στο κοινό ή σε ερευνητές μέσω του Κρατικού Αρχείου.

Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας σε σχέση με την διαχείριση εγγράφων παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα λειτουργιών. Το σύστημα υποστηρίζει ανάμεσα σε άλλα την δημιουργία ηλεκτρονικών ροών εργασίας (workflows), οι οποίες αυτοματοποιούν προκαθορισμένες διαδικασίες, όπως αυτή της αρχειοθέτησης και επιτρέπει την τηλε-εργασία, εξυπηρετώντας έτσι, τους λειτουργούς που χρειάζονται πρόσβαση σε έγγραφα της υπηρεσίας τους όταν βρίσκονται εκτός γραφείου (π.χ, σε συνεδριάσεις στο εξωτερικό, από το σπίτι κλπ).

Η διαδικτυακή έκδοση του e-OASIS διαθέτει μία κεντρική υποδομή (eOASIS Cloud) από όπου εξυπηρετεί όλους τους Κυβερνητικούς Οργανισμούς, στους οποίους λειτουργεί σήμερα το σύστημα, με εξαίρεση τρείς ανεξάρτητες εγκαταστάσεις. Στη παρούσα φάση εξυπηρετούνται 35 οργανισμοί με περίπου 5.500 χρήστες.

Με την χρήση του συστήματος eOASIS οι Υπηρεσίες επωφελούνται τα ακόλουθα:

 Σημαντική μείωση του χρόνου αρχειοθέτησης και διακίνησης των εγγράφων.
 Αυξημένη ασφάλεια εγγράφων και ελεγχόμενη πρόσβαση στα έγγραφα από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 Εύκολη και γρήγορη ανεύρεση εγγράφων βασισμένη σε κριτήρια αναζήτησης.
 Ταυτόχρονη πρόσβαση στο ίδιο έγγραφο/φάκελο από πολλούς λειτουργούς.
 Τήρηση όλων των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή και σημαντική μείωση της χρήσης χαρτιού.
 Πρόσβαση στο σύστημα από απομακρυσμένα σημεία και δυνατότητα τηλεργασίας από το εξωτερικό ή/και το σπίτι.
 Διατήρηση της ακεραιότητας των εγγράφων (αποφεύγεται η αλλοίωση ή/και η παραποίηση τους).
 Αποφυγή της απώλειας ή/και καταστροφής (φθορά) φυσικών φακέλων και εγγράφων.
 Αυτόματη ηλεκτρονική μεταφορά σημαντικών ή/και ιστορικής αξίας εγγράφων από ένα οργανισμό στο Κρατικό Αρχείο για μόνιμη φύλαξη και μακροχρόνια διατήρηση.
 Βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων
 Μείωση του χρόνου διάθεσης (αποστολής) των εγγράφων μεταξύ των Τμημάτων
 Αύξηση της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής.
 Συγκράτηση του ρυθμού αύξησης συγκεκριμένων ομάδων προσωπικού, όπως γραμματειακό προσωπικό, γραφείς, βοηθητικό προσωπικό (κλητήρες), κλπ.
 Μείωση χρήσης του ταχυδρομείου, διακίνησης φυσικών φακέλων μέσω κλητήρων, αποθηκευτικών χώρων, περιττής χρήσης χαρτιού, τηλεομοιοτυπιών (fax), κλπ.