Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Αφορά την έρευνα που έγινε από την ΕΕ σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) με βάση τις δεσμεύσεις για αποτίμηση της προόδου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σχεδίου eGovernment Action Plan 2011-2015. Η εν λόγω έρευνα είχε πλαίσιο εφαρμογής 4 έτη (2012-2015) και ανά 2 έτη θα αξιολογούνταν οι ίδιες διαδικασίες/τομείς ούτως ώστε να διαφανεί η πρόοδος/εξέλιξη των η-υπηρεσιών που επιτεύχθηκε ανά τομέα. Στην έρευνα συμμετείχαν τα ΚΜ της ΕΕ, η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ελβετία και η Τουρκία.


Το 2014 αξιολογήθηκαν οι διαδικασίες που εμπίπτουν στους τομείς Εργασία (Loosing and Finding a Job), Οικονομία (Business Start-Ups and Early Trading Operations) και Εκπαίδευση (Studying), οι οποίες είχα αρχικά αξιολογηθεί το 2012.


Το 2015 επαναξιολογήθηκαν οι διαδικασίες που εμπίπτουν στους τομείς Δικαιοσύνη (Justice), Οικονομία (Economic), Μεταφορές (Transport) και Κινητικότητα (Moving) οι οποίες είχαν αξιολογηθεί το 2013.


Σκοπός της έρευνας ήταν να καταδείξει κατά πόσο οι υπηρεσίες του Δημοσίου για τους τομείς αυτούς είναι πολιτοκεντρικές, παρέχονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου), η χρήση τους είναι εύκολη και γρήγορη, παρέχουν την απαιτούμενη βοήθεια (help & support) και διαφάνεια στους χρήστες, είναι προσβάσιμες από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και κατά πόσο υπάρχουν εργαλεία μέτρησης ικανοποίησης χρηστών (user satisfaction) και επιλογή ανατροφοδότησης (user feedback).


Τα σχετικά έγγραφα/εκθέσεις δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2015.


2014_eGovBenchmarkBackgroundReport.pdf2014_eGovBenchmarkInsightReport.pdf