Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ).

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, υπάγεται από την 1 Μαρτίου, 2020 στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Το ΤΥΠ είναι ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας σε θέματα σχετικά με την προώθηση και εφαρμογή της Πληροφορικής και της η-Διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα, καθώς και την εκπροσώπηση της Κύπρου στην ΕΕ και σε άλλα διεθνή συνέδρια για θέματα πληροφορικής.

Αποστολή του Τμήματος είναι ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η διαχείριση και η συντήρηση εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας με σκοπό:
>

    • τη βελτίωση των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών
    • την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας
    • τη μείωση των δαπανών λειτουργίας
    • την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου
    • την ψηφιακή συναλλαγή με το κράτος, με ασφάλεια, γρήγορα και εύκολα.

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 1980 μέσα στα πλαίσια της Αναδιοργάνωσης /Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας, αρχικά ως Τμήμα Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και μετονομάστηκε το 1997 σε Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Όραμα του Τμήματος είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής και εκσυγχρονισμένης κρατικής μηχανής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της (πολίτες, επιχειρήσεις, πολιτισμός).

Η ιστοσελίδα του Τμήματος είναι η επαφή του Τμήματος με τον πολίτη και ο σκοπός της είναι να παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και δραστηριότητες του Τμήματος.


Ανδριάνα Αχιλλέως
Διευθύντρια