Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών
O σκοπός του έργου είναι η προμήθεια, προσαρμογή, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανογραφημένου συστήματος πληροφορικής για το Τμήμα Τελωνείων το οποίο θα αποτελείται από τα τρία πιο κάτω συστήματα:

 • Το σύστημα Import Control System (ICS), που θα διαχειρίζεται τις δηλώσεις Entry Summary Declaration (ENS) και την επικοινωνία με τους κοινοτικούς εταίρους.
 • Το σύστημα Risk Analysis, που θα διενεργεί ανάλυση κινδύνου βάσει των στοιχείων που δηλώθηκαν στις δηλώσεις ENS σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.
 • Το σύστημα EORI, που θα διαχειρίζεται οικονομικούς φορείς και θα τους αναγνωρίζει στις δηλώσεις ENS.

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Αυτό το σύστημα θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν θέματα προσωπικού (διορισμούς, αξιολογήσεις, προαγωγές), τις θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, μέσω διαδικτύου, για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία.


Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)
Η δράση αυτή αναλήφθηκε από κοινού με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ). Στα Κέντρα αυτά, το ΤΥΠ έχει εγκαταστήσει τα πιο κάτω βασικά Συστήματα Πληροφορικής:

 • Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 • Σύστημα Τμήματος Οδικών Μεταφορών
 • Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Σύστημα Χορηγιών και Επιδομάτων
 • Σύστημα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Κτηματικά Σχέδια)
 • Σύστημα Έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
 • Σύστημα Έκδοσης Κάρτας Νοσηλείας

Τα ΚΕΠ προσφέρουν περίπου 70 υπηρεσίες στον πολίτη οι οποίες χωρίζονται σε: (α) υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου, όπως η έκδοση δελτίου ταυτότητας και άδειας οδήγησης και (β) υπηρεσίες για τις οποίες παραλαμβάνονται αιτήσεις, οι οποίες διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες για επεξεργασία και διεκπεραίωση, όπως είναι η έκδοση κυπριακού διαβατηρίου και η παραλαβή αιτήσεων για τις χορηγίες και τα επιδόματα που παρέχει η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύστημα Διαχείρισης Φόρων

Το Σύστημα Διαχείρισης Φόρων αυτοματοποίει τις εργασίες του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων για τη διαχείριση:

 • Αρχείου Φορολογουμένων
 • Φορολογιών (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης)
 • Δηλώσεων Εισοδήματος
 • Εισπράξεων και Επιστροφών Φόρων
 • Φόρων Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κεφαλαιουχικών κερδών

Μηχανογράφηση Τμήματος Τελωνείων (ΘΗΣΕΑΣ)
Η δημιουργία και λειτουργία Κυβερνητικού Δικτύου Μεταφοράς Δεδομένων (ΚΔΔ) υποστηρίζει τη διασύνδεση των τοπικών δικτύων της Δημόσιας Υπηρεσίας και τη σύνδεση τους με τον Κυβερνητικό Κόμβο Διαδικτύου.
Η Μηχανογράφηση του Τμήματος αυτού προσφέρει τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των λειτουργιών του Τμήματος Τελωνείων καθώς και την εναρμόνιση των λειτουργιών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Στρατηγική Μελέτη Μηχανογράφησης της Στατιστικής Υπηρεσίας

Οι στόχοι της Mελέτης ήταν οι εξής:

 • Εντοπισμός των αδυναμιών και προβλημάτων του υφιστάμενου στατιστικού πληροφοριακού συστήματος.
 • Περιγραφή του προτεινόμενου νέου στατιστικού πληροφοριακού συστήματος.
 • Περιγραφή της τεχνικής λύσης.
 • Καθορισμός στρατηγικής για την ανάπτυξη του νέου συστήματος (φάσεις υλοποίησης, ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό τόσο στη διάρκεια της ανάπτυξης του νέου συστήματος όσο και για τη λειτουργία του μετά)
 • Εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης του νέου συστήματος.
 • Με βάση το πόρισμα της Στρατηγικής Μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2007, ετοιμάστηκε πρόταση (ΤΥΠ σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία) για δημιουργία ολοκληρωμένου Στατιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Το σύστημα αυτό υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της Υπηρεσίας ΦΠΑ όπως:

 • Τήρηση Μητρώου Φορολογουμένων
 • Διαχείριση Φορολογικών Δηλώσεων, Πληρωμών, Επιστροφών Φόρου, Χρηματικών Επιβαρύνσεων και Ανείσπρακτων Ποσών
 • Υποστήριξη Επισκέψεων Ελέγχου

Διασύνδεση Συστημάτων του Τμήματος Τελωνείων με την ΕΕ
Το έργο αυτό αφορά τη διασύνδεση του συστήματος ΘΗΣΕΑΣ με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης και αριθμού συστημάτων τα οποία είναι απαραίτητα για την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων (εναρμόνιση) με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διασύνδεση Συστημάτων της Υπηρεσίας ΦΠΑ με την ΕΕ
Αυτό το έργο αφορά τη διασύνδεση του υφιστάμενου συστήματος ΦΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των συστημάτων: (α) VIES, το οποίο είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις παραδόσεις αγαθών και (β) INTRASTAT το οποίο αφορά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν το ενδοκοινοτικό εμπόριο.


Σύστημα Excise Movement and Control System
Το έργο έχει σαν κύριο στόχο την ηλεκτρονική παρακολούθηση (μηχανογράφηση των κινήσεων των προϊόντων) εναρμονισμένων εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης όπως είναι τα καύσιμα, τα καπνικά και τα αλκοολούχα, το οποίο πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης.


Σύστημα Απογραφής Πληθυσμού της Στατιστικής Υπηρεσίας

Το σύστημα αφορά την καταχώρηση των στοιχείων από την απογραφή του πληθυσμού, των νοικοκυριών και των κατοικιών της Κύπρου με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς όπως γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και των νοικοκυριών κλπ.


Σύστημα Συντάξεων Δημοσίων Υπαλλήλων
Πρόκειται για λογισμικό το οποίο διαχειρίζεται την μηνιαία πληρωμή των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων καθώς επίσης και το εφάπαξ τους.


Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
Το σύστημα παρακολουθεί, ελέγχει και διαχειρίζεται όλα τα αποθέματα στις αποθήκες του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (ΤΚΑΠ), όλες τις διαδικασίες των προσφορών, παραγγελιών, αγορών, εκδόσεων και διακινήσεων όλων των ειδών αποθηκών.


Σύστημα για την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών
Το Σύστημα για την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών αυτοματοποίησε τις διαδικασίες για την εισαγωγή και επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και τους διαμεσολαβητές τους (Μεσίτες, Πράκτορες, Σύμβουλοι), με σκοπό τον έλεγχο και την εποπτεία των Ασφαλιστικών Εταιρειών.


Προσαρμογή Μηχανογραφημένων Συστημάτων λόγω αντικατάστασης του Ευρώ
Λόγω της αντικατάστασης του Εθνικού Νομίσματος από το Ευρώ όλα τα Μηχανογραφημένα Συστήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας (πέραν των 70 συστημάτων όπως Φόρος Εισοδήματος, ΦΠΑ, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, κτλ.) προσαρμόστηκαν ανάλογα. Οι προσαρμογές αυτές έγιναν είτε από τις εταιρείες οι οποίες τα έχουν αναπτύξει ή έχουν την ευθύνη για τη λειτουργική υποστήριξη/συντήρηση τους είτε από προσωπικό του ΤΥΠ.


Κεντρικό Λογιστικό Σύστημα
Το Κεντρικό Λογιστικό Σύστημα αναβαθμίζει τις λειτουργίες του Γενικού Λογιστηρίου.


Εφαρμογή της Οδηγίας Αποταμιεύσεως 2003/48/CE
H Εφαρμογή της Οδηγίας Αποταμιεύσεως 2003/48/CE aφορά το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τόκους καταθέσεων φορολογούμενων κατοίκων Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο και αντίθετα, δηλαδή φορολογικών κατοίκων Κύπρου που διαμένουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταλλαγή γίνεται μια φορά το χρόνο.


Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιστροφής ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη
To VAT Refund της Υπηρεσίας ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει τις λειτουργίες Επιστροφής (refund) που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ μεταξύ διαφορετικών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζει τη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών Κρατών μελών και ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν ένα φορολογούμενο εγγεγραμμένο σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος μέλος το οποίο αφορά η επιστροφή. Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Επιστροφή (ενδοκοινοτική επιστροφή) ορίζει ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ μελών κρατών στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής διαδικασίας επιστροφής θα πρέπει να επιτυγχάνεται με ηλεκτρονικά μέσα.