Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Μηχανογράφηση Υφυπουργείου Ναυτιλίας
Το μηχανογραφημένο σύστημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας (Νηολόγηση Πλοίων, Λογιστική, Ναυτικοί, Μικρά Σκάφη, Επιθεώρηση Πλοίων, Συμβάντα, κλπ).
Σύστημα Φόρου Χωριτικότητας για την Κυπριακή Ναυτιλία
Αυτό το σύστημα θα περιλαμβάνει τις πλείστες από τις ευνοϊκές πρόνοιες των συστημάτων φόρου χωρητικότητας άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και επιπρόσθετες πρόνοιες οι οποίες προσδίδουν στην Κύπρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα επεκτείνει τις ευνοϊκές φορολογικές πρόνοιες που ίσχυαν για τους ιδιοκτήτες πλοίων και τους πλοιοδιαχειριστές, στους ιδιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων και τους ναυλωτές. Επίσης θα επεκτείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις που προηγουμένως κάλυπταν μόνο κέρδη από εκμετάλλευση πλοίων σε ναυτιλιακές δραστηριότητες, για ν α καλύπτουν και κέρδη από πώληση πλοίων, από κεφαλαιουχικούς τόκους (εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση) και από μερίσματα που καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα και προέρχονται από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση πλοίων.