Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των προσοντούχων υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για απασχόληση εννιά (9) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργούς Πληροφορικής για τη στελέχωση του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) του ΥΕΚΨΠ για σκοπούς υλοποίησης/ διαχείρισης ψηφιακών έργων της Δημόσιας Υπηρεσίας που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αρ. Αίτησης
ΑΔΤ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
6
981894
13
15
992120
12
17
988010
12
14
948961
11
1
ΑΡ 352418
10,5
19
787256
10
18
984224
6
12
995057
5,5
7
758089
5
16
979473
5
5
910381
1
3
927695
0

Σημείωση: Ο κατάλογος θα έχει ισχύ για 3 χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα. Υποβολή ενστάσεων κατά της σειράς κατάταξης ή και της μη περίληψης υποψηφίων (ως μη Προσοντούχοι) στον πιο πάνω Πίνακα προσοντούχων υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (στην ηλεκτρονική διεύθυνση iandreou@dmrid.gov.cy) εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.