Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
To έργο αυτό αφορά τη διαχείριση και υποστήριξη δικτύων και συστημάτων. Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη χρηστών από ένα κεντρικό σημείο, όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών, τόσο από πλευράς εξοπλισμού (υπολογιστές, δικτυακός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις κλπ.) όσο και από πλευράς λογισμικού.
Το όλο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης δέχεται, καταγράφει, διαχειρίζεται και επιλύει προβλήματα, είτε μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Centre), είτε μέσω Ενδοδικτύου.

Λογότυπα Κυπριακής Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διαρθρωτικών Ταμείων