Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 2/12/2022 Αρ. Εφημερίδας 5485 ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΜΗΜΑ Α (Αρ. δημοσίευσης 1264) σχετικά με την ανάγκη για απασχόληση εννιά (9) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργούς Πληροφορικής για τη στελέχωση του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) του ΥΕΚΨΠ για σκοπούς υλοποίησης/ διαχείρισης ψηφιακών έργων της Δημόσιας Υπηρεσίας που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενημερώνει ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 9/1/2023 και ώρα 2.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη σχετική ενημέρωση στο Πακέτο της Πρόσκλησης για Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Αίτησης, Συμβόλαιο Εργοδότησης, Βασικοί Όροι Απασχόλησης και τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν.70(Ι)/2016 στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (https://www.dmrid.gov.cy) και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (https://dits.dmrid.gov.cy).
    Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22601406 ή 22691912.