Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος»

Το έργο στοχεύει στην αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αλλά και τη διαχείριση των Αδειών Οικοδομής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Ο κύριος σκοπός του είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και της εσωτερικής οργάνωσης του Τμήματος, μέσω της:

  • επιτάχυνσης των διαδικασιών έκδοσης πολεοδομικών αδειών
  • μείωσης της γραφειοκρατίας και της διακινούμενης πληροφορίας
  • εξασφάλισης σημαντικών εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης της πολεοδομικής πληροφορίας και ιδιαίτερα των γεωγραφικών πληροφοριακών δεδομένων.

Μερικές από τις η-υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι:
  1. Καταχώρηση αίτησης μέσω διαδικτύου από Αιτητές/Μελετητές και εξέταση της από τους εμπλεκόμενους διαβουλευτές πριν την υποβολή της στην Πολεοδομία. Η επικοινωνία μεταξύ των Αιτητών/Μελετητών και της Πολεοδομίας θα γίνεται και μέσω διαδικτύου.
  2. Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και εργαλεία από τους εμπλεκόμενους διαβουλευτές, μέσω διαδικτύου, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαδικασίας διευκρίνισης στοιχείων, σχετικά με την καταλληλότητα χορήγησης ή μη χορήγησης πολεοδομικής άδειας.
  3. Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν προτεινόμενες τροποποιήσεις και δυνατότητα υποβολής ενστάσεων* μέσω διαδικτύου.
  4. Το σύστημα θα επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες/εργαλεία, σε όλα τα αρμόδια όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του χρόνου ετοιμασίας των εισηγήσεων τους.

* Ενστάσεις που αφορούν τροποποίηση Δήλωσης Πολιτικής και Ζωνών / Ορίων Ανάπτυξης και την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής.

Σύστημα Πληροφοριών Γης
Το Σύστημα Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.) υποστηρίζει τις εργασίες και διαδικασίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Το Σ.Π.Γ αποτελείται από τέσσερα υποσυστήματα, Κτηματολογικό, Εκτιμητικό, Γεωγραφικό και Σύστημα Διακίνησης Φακέλων.

Το Κτηματολογικό (Legal) Υποσύστημα καλύπτει όλες τις λειτουργίες του Τμήματος που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία, μεταβιβάσεις, κληρονομιά, διαχείριση κρατικών γαιών, προσωπικές και πραγματικές δουλείες, περιορισμούς, πωλητήρια έγγραφα, αναγκαστικές πωλήσεις και άλλα.

Το Εκτιμητικό (Fiscal) Υποσύστημα υποστηρίζει όλες τις συναλλαγές που αναφέρθηκαν στο Κτηματολογικό Υποσύστημα από εκτιμητική άποψη. Χρησιμοποιεί την εκτιμημένη αξία και την αγοραία αξία της περιουσίας για σκοπούς φορολογίας, αποζημίωσης και άλλους. Επιπλέον το Εκτιμητικό υποσύστημα υποστηρίζει διάφορα μοντέλα εκτίμησης.

Το Γεωγραφικό (GIS) Υποσύστημα υποστηρίζει αριθμό διαδικασιών /συναλλαγών όπως Διαχωρισμός Γης, Συγχώνευση, Αναπροσαρμογή συνόρων, εξαγωγή δεδομένων για παραχώρηση σε άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, υπολογισμός εμβαδού τεμαχίου κ.λ.π. Επιπρόσθετα, το Γεωγραφικό Υποσύστημα υποστηρίζει την παραγωγή κτηματικών σχεδίων και άλλων θεματικών χαρτών.

Το Σύστημα Διακίνησης Φακέλων (ATS) αναφέρεται στη διακίνηση φακέλων στους κατάλληλους κλάδους και υπαλλήλους του Τμήματος μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου της κάθε αίτησης.


Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού
Το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού (ΣΑΠ) είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του το 2000 και έχει σαν κύριο σκοπό την υποστήριξη όλων των εργασιών και λειτουργιών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για θέματα πολιτών που αφορούν τον τομέα του Αρχείου Πληθυσμού και την ηλεκτρονική τήρηση όλων των σχετικών μητρώων.
Το ΣΑΠ λειτουργεί τοπικά, για την εξυπηρέτηση πολιτών, στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), στις Επαρχιακές Διοικήσεις (ΕΔ) και σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ και ΚΕ.ΠΟ.)

Μέσω του ΣΑΠ εκδίδονται όλα σχεδόν τα επίσημα έγγραφα του πολίτη όπως πχ. Πιστοποιητικά Γέννησης και Θανάτου, Πολιτικές Ταυτότητες, Διαβατήρια , Εκλογικά Βιβλιάρια, Προσφυγικές Ταυτότητες και άλλα επίσημα έγγραφα.

Μέρος του συστήματος ΣΑΠ (υποσύστημα εκλογών) λειτουργεί και στην Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών για την διαχείριση του Εκλογικού καταλόγου και υποστήριξη όλων των λειτουργιών που αφορούν την διεξαγωγή όλων των Εκλογών στην Δημοκρατία.


Σύστημα Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
Το Σύστημα Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αφορά τη διαχείριση των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και δίνει τη δυνατότητα παραγωγής συγκεντρωτικών αναφορών σε παγκύπρια βάση. Επίσης το σύστημα διευκολύνει την είσπραξη των ενοικίων και τον καλύτερο έλεγχο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης στις Τ/Κ περιουσίες.


Σύστημα Εγγραφής Αλλοδαπών
Το Σύστημα Εγγραφής Αλλοδαπών (ΣΕΑ) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) που έχει σαν κύριο σκοπό την υποστήριξη όλων των εργασιών και λειτουργιών του ΤΑΠΜ για θέματα που αφορούν τον τομέα Μετανάστευσης όπως την εγγραφή και έκδοση αδειών εισόδου και παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, την εγγραφή και έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής σε Ευρωπαίους πολίτες και την ηλεκτρονική τήρηση όλων των σχετικών μητρώων.
Το ΣΕΑ λειτουργεί στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) και σε όλα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης της Αστυνομίας.


Μηχανογραφημένο Σύστημα Επιδότησης Ενοικίων – Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων
Το Μηχανογραφημένο Σύστημα Επιδότησης Ενοικίων – Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων διαχειρίζεται το Επίδομα Ενοικίων που δικαιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες εκτοπισθέντων καθώς και επαναπατρισθέντες. Διενεργεί πληρωμές των Ενοικίων και εκδίδει σχετικές αναφορές.


Σύστημα Πολιτικής Άμυνας
Το Σύστημα της Πολιτικής Άμυνας διαχειρίζεται τα στοιχεία των αμυνίτριων και του αμυνιτών που υπηρετούν στην Πολιτική Άμυνα. Εκδίδει επιστολές για πρόσληψη υπηρεσίας κάθε χρόνο καθώς και απολυτήρια.


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Μηχανογραφικό Συστήμα για την Διαχείριση ΠΣΕΑ (Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών)
Το σύστημα για την Διαχείριση ΠΣΕΑ αφορά τη τήρηση αρχείου του προσωπικού των υπηρεσιών του κράτους που ανήκει στο προσωπικό ΠΣΕΑ καθώς και την έκδοση των διαφόρων ατομικών προσκλήσεων κατά περίπτωση (π.χ. εκπαίδευση, παρουσίαση κλπ.) και άλλων καταστάσεων.


ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΤΎΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
1. Σύστημα Διαχείρισης φωτογραφικού αρχείου “ΕΛΕΝΗ”.
Το σύστημα περιλαμβάνει λογισμικό αποθήκευσης, διαχείρισης και οργάνωσης φωτογραφιών, προσθήκης μεταδεδομένων. Το σύστημα διαχείρισης είναι συνδεδεμένο με σχετική ιστοσελίδα, που έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς δικαιωμάτων χρήσης των φωτογραφιών.
2. Σύστημα Ψηφιοποίησης και διάθεσης εφημερίδων
Σύστημα περιήγησης σε ψηφιοποιημένες εφημερίδες από τις συλλογές του Κυπριακού Αρχείου Τύπου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Το σύστημα παρέχει και δυνατότητες αναζήτησης λέξεων στην ελληνική γλώσσα (δημοτική, καθαρεύουσα και αρχαΐζουσα) Η ψηφιοποίηση αρχίζει από το 1878 με το σύνολο των σελίδων που ψηφιοποιήθηκαν να είναι κοντά στο 1.000.000. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να διεξάγει έρευνα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά.


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ (ΥΜΑΠΕ)
1. Μηχανογραφικό Συστήμα Διαχείρισης Δικαιούχων της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισμένων (ΥΜΑΠΕ)
Το σύστημα της ΥΜΑΠΕ διαχειρίζεται την εξέταση των αιτήσεων παροχής στεγαστικής βοήθειας που δικαιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες εκτοπισθέντων και παθόντων στα πλαίσια των στεγαστικών σχεδίων που αφορούν την παροχή οικονομικής βοήθειας για αγορά π.χ. κατοικίας, διαμερίσματος κ.λ.π
2. Μηχανογραφημένο Σύστημα Επιδότησης Ενοικίων – Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων

Το Μηχανογραφημένο Σύστημα Επιδότησης Ενοικίων – Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων διαχειρίζεται το Επίδομα Ενοικίου που δικαιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες εκτοπισθέντων. Διενεργεί τις μηνιαίες πληρωμές των επιδομάτων ενοικίων και εκδίδει σχετικές αναφορές.


ΣΥΣΤΉΜΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
1. Το Σύστημα της Υπηρεσίας Ασύλου υποστηρίζει τη διαδικασία εξέτασης μιας αίτησης Ασύλου.
Χρησιμοποιείται όχι μόνο από την Υπηρεσία Ασύλου αλλά και από άλλες Υπηρεσίες όπως
Τμήμα Εργασίας και Επαρχιακά
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Επαρχιακά
Αρχηγείο ΥΑΜ και Κλιμάκια κ.α.