Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Eπέκταση της Πύλης Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) (Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες)

Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ προνοεί ότι το κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. πρέπει να διευκολύνει τους Παρόχους Υπηρεσιών να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες που τους επιτρέπουν να παρέχουν υπηρεσίες σε μια χώρα, προσωρινά ή μόνιμα, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών θα μπορούν να αποτείνονται, είτε στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) είτε απευθείας στην κάθε Αρμόδια Αρχή που μπορεί να υπάγεται στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

Στο παρόν στάδιο, μέσω του ΕΚΕ, παρέχονται μεταξύ άλλων:

 1. Πληροφόρηση σχετικά με τις Αρμόδιες Αρχές στις οποίες πρέπει να αποταθούν για τη σχετική αδειοδότηση, για τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν, για τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις στις οποίες πρέπει να προβούν.
 2. Η δυνατότητα καταφόρτωσης (download) εντύπων αίτησης ή/και άλλων σχετικών εγγράφων για δραστηριότητες που εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια της Οδηγίας.
 3. Η δυνατότητα τηλεματικής υποβολής (on line submission) αιτήσεων και επισύναψη άλλων σχετικών εγγράφων προς τις Αρμόδιες Αρχές.
 4. Η δυνατότητα παρακολούθησης και ενημέρωσης του αιτητή σχετικά με την πρόοδο της αίτησής του.

Προγραμματίζεται η επέκταση του ΕΚΕ για παροχή και άλλων ηλεκτρονικών εντύπων, με βάση τη σχετική Οδηγία (2006/123/ΕΚ). Η επέκταση του ΕΚΕ θα προωθείται μέσω της Αριάδνης.

Σημειώνεται ότι το 2015 έγιναν επίσης οι απαιτούμενες αλλαγές στο υφιστάμενο λογισμικό για να καταστεί δυνατή η διασύνδεση του back-end συστήματος του ΕΚΕ με την Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας Αριάδνη.

Aναβάθμιση του Συστήματος e-Filing
Προωθούνται οι εργασίες για την αναβάθμιση του Συστήματος eFiling του υ Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ). Οι αναβαθμίσεις αφορούν :


Σύστημα Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης της Ποιότητας
Το λογισμικό σύστημα του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης της Ποιότητας αναπτύχθηκε το 2003 μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ 98/34 και ΕΕ 98/48 για τη διαχείριση προτύπων και άλλων σχετικών εγγράφων. Μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος προσφέρεται πληροφόρηση για τη νομοθεσία και τις διαδικασίες Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης στην Κύπρο.

  Σύστημα Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης της Ποιότητας
  Το λογισμικό σύστημα του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης της Ποιότητας αναπτύχθηκε το 2003 μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ 98/34 και ΕΕ 98/48 για τη διαχείριση προτύπων και άλλων σχετικών εγγράφων. Μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος προσφέρεται πληροφόρηση για τη νομοθεσία και τις διαδικασίες Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης στην Κύπρο.

   Σύστημα Διαχείρισης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Εμπορικών Σημάτων, Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, Ονομασιών Προέλευσης
   Το σύστημα χειρίζεται την εγγραφή και αλλαγές στα Μητρώα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικών Σχεδίων που διατηρεί ο Κλάδος Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Περιλαμβάνει την παραλαβή εντύπων/εγγράφων και των αντίστοιχων τελών, την εξέταση και τήρηση πληροφοριών για την εγγραφή ή αλλαγές, την έκδοση πιστοποιητικών, την ετοιμασία σχετικών δημοσιεύσεων στην Κυβερνητική εφημερίδα, την ετοιμασία επιστολών, υπενθυμίσεων και άλλων καταστάσεων, τη δυνατότητα έρευνας στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων μέσω του εξειδικευμένου εργαλείου ASCEPTO κ.λ.π.
    Μηχανογράφηση του Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων της Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
    Το σύστημα για Μητρώο Πτωχευσάντων τηρεί μηχανογραφημένες πληροφορίες σχετικά με τους Πτωχεύσαντες και επιτρέπει την έρευνα στο μητρώο, την εξαγωγή στοιχείων και ετοιμασία καταστάσεων. Το σύστημα ήταν δωρεά από το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου.
     Μηχανογράφηση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
     Το Σύστημα Εταιρειών περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του Κλάδου Εταιρειών που ασχολείται με τη διατήρηση του Μητρώου Εταιρειών ΛΤΔ, Συνεταιρισμών, Εμπορικών Επωνυμιών και Αλλοδαπών Εταιρειών στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Επιτρέπει την παραλαβή εντύπων/εγγράφων σχετικά με την εγγραφή ή αλλαγή στο πιο πάνω μητρώο, την παραλαβή των τελών, την καταχώρηση πληροφοριών και την εξέταση των εντύπων και εγγράφων, την ετοιμασία πιστοποιητικών και πιστοποιημένων αντιγράφων καθώς και άλλων καταστάσεων.

      Αναζήτηση στον Κατάλογο Εγγεγραμμένων Οργανισμών
      Διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει την έρευνα μέσω διαδικτύου, στο Μητρώο Ονομάτων που περιλαμβάνει ονόματα εγγεγραμμένων οργανισμών (σημερινά ή προηγούμενα) και ονόματα για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση για έγκριση. Για τους εγγεγραμμένους οργανισμούς πέρα από το όνομα εμφανίζονται στην οθόνη ο αριθμός και ημερομηνία εγγραφής, η κατάσταση του οργανισμού (εγγεγραμμένος, διαγραμμένος, υπό διάλυση κλπ) και η ημερομηνία κατάστασης.
       Υποβολή Αίτησης για Εξέταση Ονομάτων
       Διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει την υποβολή μέσω διαδικτύου, αίτησης για έγκριση ονομάτων. Η εξέταση των αιτήσεων αυτών προωθείται μόνο για τους αιτητές που είναι κάτοχοι λογαριασμού με το ΤΕΕΕΠ έτσι ώστε να πληρώνονται τα ανάλογα τέλη.
        Αποτελέσματα Εξέτασης Αίτησης για Έγκριση Ονόματος
        Διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους αιτητές να βλέπουν τα αποτελέσματα της εξέτασης αιτήσεων για έγκριση ονομάτων που είχαν ζητηθεί με προηγούμενη αίτηση.

        Σύστημα Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας
        Σύστημα Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας
        Το σύστημα περιλαμβάνει σύστημα Πωλήσεων, Αποθήκης και Λογιστηρίου.