Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


03/11/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Πρόσληψη δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών Πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και Διοίκηση του ΥΦΕΚΨΠ

30/10/2021

Διαγωνισμός για την Ανάπτυξη και Κεντρική Διαχείριση Κυβερνητικών Ιστοσελίδων

26/10/2021

Διαδικτυακή Πύλη για το "Σχέδιο Δράσης της Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου"

26/10/2021

Έργο Αναβάθμιση/Αντικατάσταση του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – ΦΑΣΗ Β

... περισσότερες ειδήσεις

Σχετικές Συνδέσεις