Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προωθεί και εφαρμόζει την Πληροφορική και την η-Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα, προωθεί την υλοποίηση Έργων Πληροφορικής στα διάφορα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίας του Δημόσιου Τομέα με βάση τις ανάγκες του κάθε Φορέα, λαμβάνοντας υπόψην, μεταξύ άλλων, τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και τις οδηγίες της ΕΕ.

Στην ενότητα αυτή δίνονται μερικά από τα σημαντικότερα Έργα του Δημόσιου Τομέα.

 • Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

 • Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

 • Υπουργείο Άμυνας

 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

 • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 • Υπουργείο Εξωτερικών

 • Υπουργείο Εργασίας, Πρόνειας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • Υπουργείο Εσωτερικών

 • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

 • Υπουργείο Οικονομικών

 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

 • Υπουργείο Υγείας

 • Δικαστική Υπηρεσία

 • Νομική Υπηρεσία

 • Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας