Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας της ΕΕ

Αφορά τα ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διεύθυνσης και Διαχείρισης Διαρθρωτικών Ταμείων για τις προγραμματικές περιόδους (α) 2004-2006 και (β) 2007-2013