Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» ορίζεται ως η αξιοποίηση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού. Σκοπός είναι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών.

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) ως ο υπεύθυνος Κυβερνητικός Φορέας για την προώθηση και εφαρμογή της η-Διακυβέρνησης στη Δημόσια Υπηρεσία εφαρμόζει τα προγράμματα και τα αντίστοιχα Σχέδια Δράσης της Ε.Ε. Υλοποιεί ηλεκτρονικές υπηρεσίες λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ανάγκες, τη νοοτροπία και την κουλτούρα του κοινού.

Στόχος της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι η:

  1. Ευελιξία στην πρόσβαση από τον πολίτη σε δημόσιες υπηρεσίες: παροχή υπηρεσιών στον πολίτη σε 24ωρη βάση, και όχι μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών
  2. Ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της απλοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών πριν την παροχή τους μέσω διαδικτύου
  3. Βελτιωμένη ποιότητα πληροφόρησης στον πολίτη
  4. Διαφάνεια
  5. Μείωση απαιτούμενου προσωπικού για το ‘front office’ αφού ο πολίτης ο οποίος επιλέγει να εξυπηρετηθεί μέσω διαδικτύου δεν έχει πλέον καμία προσωπική επαφή με δημόσιο Λειτουργό
  6. Βελτίωση της ικανοποίησης του πολίτη και συνεπώς, της εικόνας της δημόσιας υπηρεσίας προς τα έξω (κλίμα αξιοπιστίας)