Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Η πανδημία του COVID-19 έχει επιφέρει πολλές αναταράξεις στην οικονομία και την κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αλλά ταυτόχρονα έχει τονώσει την ανθεκτικότητα και την καινοτομία με την ενίσχυση της ψηφιοποίησης στον τρόπο παροχής των κρατικών υπηρεσιών από τα Κράτη Μέλη. Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των κυβερνήσεων παραμένει σαφής προτεραιότητα για την ΕΕ.

Αυτή η έκθεση καταγράφει τις κρατικές υπηρεσίες που μεταβαίνουν από “Offline” σε “Online”. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις των Κρατών Μελών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και το έργο τους για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας (Path to the Digital Decade) θα ενισχύσουν περαιτέρω τη μελλοντική πρόοδο.

Ο νέος κανονισμός (EU) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility) με προϋπολογισμό 672,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, για μεγάλες δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις από τα Κράτη Μέλη θα επιτρέψει την ανάκαμψη από την κρίση του COVID-19 και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ. Συνολικά, τα Κράτη Μέλη ξεπέρασαν τον στόχο της επένδυσης του 20% στην ψηφιακή τεχνολογία, με στόχο να φτάσουν μέχρι το 40%, για περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό στις δημόσιες υπηρεσίες τους.

Επιπρόσθετα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος πολιτικής 2030 «Path to the Digital Decade», που εγκρίθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, καθορίζει τους συγκεκριμένους ψηφιακούς στόχους που αναμένεται να επιτύχει η ΕΕ στο σύνολό της μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η έκθεση συγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο οι Κυβερνήσεις παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω μίας διεθνώς αναγνωρισμένης μελέτης που εξετάζει πώς οι πλατφόρμες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους τουρίστες και τις κοινότητες μεταναστών συνεχίζουν να αλλάζουν και να βελτιώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

eGovernment_Benchmark_2021__Background_Report.pdfeGovernment_Benchmark_2021__Background_Report.pdf

eGovernment_Benchmark_2021__Insight_Report.pdfeGovernment_Benchmark_2021__Insight_Report.pdf