Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Πληροφόρησης με  Αυτόματη Αποστολή Μηνυμάτων SMS
Το σύστημα Αυτόματης Αποστολής Μηνυμάτων SMS αποστέλλει μηνύματα υπενθύμισης προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων και οδηγούς που αφορούν την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας, τον έλεγχο οχημάτων, ακύρωση εγγραφής οχημάτων, εξέταση για άδεια οδηγού, κλπ για τις ανάγκες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.


Σύστημα Φόρου Χωριτικότητας για την Κυπριακή Ναυτιλία
Αυτό το σύστημα θα περιλαμβάνει τις πλείστες από τις ευνοϊκές πρόνοιες των συστημάτων φόρου χωρητικότητας άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και επιπρόσθετες πρόνοιες οι οποίες προσδίδουν στην Κύπρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα επεκτείνει τις ευνοϊκές φορολογικές πρόνοιες που ίσχυαν για τους ιδιοκτήτες πλοίων και τους πλοιοδιαχειριστές, στους ιδιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων και τους ναυλωτές. Επίσης θα επεκτείνει τις φορολογικές  ελαφρύνσεις που προηγουμένως κάλυπταν μόνο κέρδη από εκμετάλλευση  πλοίων σε ναυτιλιακές δραστηριότητες, για ν α καλύπτουν και κέρδη από πώληση πλοίων, από κεφαλαιουχικούς τόκους (εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση)  και από μερίσματα που καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα και προέρχονται από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση πλοίων.


Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το Έργο «Εισαγωγή Συστήματος Αυτοματοποίησης (Counter Automation Systems) στα Παραρτήματα του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Ο σκοπός του έργου είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των διαδικασιών που εκτελούνται στις θυρίδες εξυπηρέτησης του κοινού στα ταχυδρομικά παραρτήματα, η έρευνα αγοράς για συστήματα POS βάσει των αναγκών του ΤΤΥ, και η ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για εισαγωγή συστήματος POS στα ταχυδρομικά παραρτήματα.


Μηχανογράφηση Τμήματος Οδικών Μεταφορών
Το Σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών του Τμήματος που περιλαμβάνει τις εγγραφές οχημάτων, μεταβιβάσεις οχημάτων, αδειών οδήγησης, άδειες κυκλοφορίας, τον έλεγχο των οχημάτων, κλπ. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει και αρκετές διαδικτυακές εφαρμογές όπως Εγγραφή Οχημάτων από τους Προμηθευτές, Πλειστηριασμό Αριθμών Πινακίδας Οχημάτων, Κράτηση Ημερομηνίας Εξέτασης Οδηγού, Έλεγχος Οχημάτων, Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας, κλπ.


Μηχανογράφηση Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας
Το μηχανογραφημένο σύστημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση Πλοίων, Λογιστική, Ναυτικοί, Μικρά Σκάφη, Επιθεώρηση Πλοίων, Συμβάντα, κλπ).


Λογισμικό Πρόγραμμα για την Κατανομή Χρονοθυρίδων στους Κυπριακο Αερολιμένες
Το Λογισμικό αυτό είναι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης κατανομής χρονοθυρίδων, αποστολής μηνυμάτων προς τις αεροπορικές εταιρείες, παροχής πληροφοριών για τον αριθμό αεροπορικών κινήσεων και τη διακίνηση επιβατών.


Λογιστικό Σύστημα Οικονομικής, Διοικητικής Πληροφόρησης και Κοστολογικό λογισμικό Σύστημα
Το σύστημα αυτό  είναι ένα χρηματοοικονομικό και κοστολογικό λογισμικό σύστημα στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την κοστολόγηση των ταχυδρομικών Υπηρεσιών.


Επέκταση ΖΗΝΩΝ στα ταχυδρομικά παραρτήματα και εφαρμογή υπηρεσιών
Η επέκταση του συστήματος ΖΗΝΩΝ (SAP ERP) αφορά βελτιώσεις στο υφιστάμενο σύστημα ΖΗΝΩΝ, την επέκταση του στα Ταχυδρομικά Παραρτήματα, με σκοπό τη άμεση ενημέρωση των δεδομένων του συστήματος, και την ανάπτυξη υπηρεσιών για εξυπηρέτηση του κοινού μέσω  διαδικτύου όπως ενοικίαση και ανανέωση Προσωπικής Ταχυδρομικής Θυρίδας, αγορά Φιλοτελικών προϊόντων, κ.α.