Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Το Σχέδιο Δράσης για την η-διακυβέρνηση θα συμβάλει ώστε οι δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών & επικοινωνιών για παροχή καλύτερων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας και βελτιώνοντας τη ζωή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις χάρη σε καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

  • Ενδυνάμωση των χρηστών: υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών, βελτίωση της διαφάνειας συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.
  • Εσωτερική αγορά: αδιάλειπτες υπηρεσίες για επιχειρήσεις, κινητικότητα προσώπων, υλοποίηση διασυνοριακών υπηρεσιών.
  • Απόδοση και αποτελεσματικότητα δημόσιων διοικήσεων: βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών, μείωση του διοικητικού φόρτου,πράσινη διακυβέρνηση.
  • Πρόβλεψη προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της ηλε-διακυβέρνησης: ανοιχτές προδιαγραφές και διαλειτουργικότητα εξασφάλιση βασικών καταλυτικών παραγόντων (π.χ ηλ-υπογραφές).
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

Release Date: Brussels 15.12.2010Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την η-Διακυβέρνηση 2011-2015