Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Το "DLS PORTAL" αποτελείται από τέσσερεις κύριους πυλώνες:

  • Νέα και Δυναμική Αρχική Σελίδα με όλες τις Στατικές Πληροφορίες για το Τμήμα και τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
  • Δυνατότητα Πλοήγησης στο Χώρο και το Ακίνητο μέσω ανοικτών "On-line" και δωρεάν εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης του Τμήματος και παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε πολλαπλά θεματικά επίπεδα και πληροφορίες, όπως τεμάχια, κτίρια, φύλλα / σχέδια, αεροφωτογραφίες, πολεοδομικές ζώνες κ.α. Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης του κάθε τεμάχιου, με σημαντικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία ακινήτου, η αξία Γενικής Εκτίμησης, το σαρωμένο κτηματικό σχέδιο κ.α. Παρέχονται δύο άλλα σημαντικά επίπεδα πληροφορίας, το τοπογραφικό και το υδρογραφικό, με μια πλειάδα πολυσύνθετων σημαντικών γεωγραφικών πληροφοριών και επιπέδων.
  • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις. Οι πολίτες, εξειδικευμένα σύνολα και οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων προς το Τμήμα, εξαγωγής δεδομένων και καταλόγων, αγοράς χαρτών, εγγραφής σε εξειδικευμένες υπηρεσίες κ.α. Αυτό συμπεριλαμβάνει αιτήσεις για οριοθέτηση, διόρθωση λάθους και ένσταση γενικής εκτίμησης, πιστοποιητικά έρευνας και αντίγραφα τίτλων, εξάλειψη υποθήκης για τραπεζικούς οργανισμούς κ.α. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Συμβούλια Αποχετεύσεως εξάγονται δεδομένα φορολογίας, εισάγονται και εκσυγχρονίζονται οι πληροφορίες ακινήτων. Δίνεται η δυνατότητα δυναμικής επιλογής γεωγραφικών δεδομένων και παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες για Ιδιώτες Τοπογράφους και Εκτιμητές Ακινήτων.
  • Υλοποίηση / Εναρμόνιση Ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE. Η Οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίας Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών μεταξύ των μελών της Ε.Ε. και δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής χωρικών πληροφοριών μεταξύ Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων των Κρατών Μελών, καθώς και πρόσβασης όλων των πολιτών της. Δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης, αναζήτησης και αποθήκευσης μετασχηματισμένων χωρικών δεδομένων από διάφορες Υπηρεσίες και Φορείς του Κράτους, μέσα από αναζήτηση σε μεταδομένα.