Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Η Έκθεση για το 2018 έχει καταδείξει ότι η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών έχουν βελτιωθεί στην ΕΕ. Με βάση την έρευνα, έχει γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πληροφοριών και των η-υπηρεσιών, τη διαφάνεια των δημόσιων αρχών, τον έλεγχο όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τη διασυνοριακή κινητικότητα και τις απαιτούμενες κρίσιμες τεχνολογίες (key-enablers), όπως η διαθεσιμότητα ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.eGovernment Benchmark 2018 - Insight Report
eGovernment Benchmark 2018 - Background Report