Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) υπάγεται στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Το ΤΥΠ είναι ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας για θέματα σχετικά με την προώθηση και εφαρμογή της Πληροφορικής και της η-Διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα καθώς και την εκπροσώπηση της Κύπρου στην ΕΕ και σε άλλα διεθνή συνέδρια για θέματα πληροφορικής. Αποστολή του Τμήματος είναι ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η διαχείριση και η συντήρηση εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας με σκοπό:
</br>

  • τη βελτίωση των παρεχομένων προς το κοινό υπηρεσιών
  • την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας
  • τη μείωση των κόστων λειτουργίας
  • την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου

Δημιουργήθηκε το 1980 μέσα στα πλαίσια της Αναδιοργάνωσης /Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας αρχικά ως Τμήμα Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και μετονομάστηκε το 1997 σε Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Όραμα του Τμήματος είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής κρατικής μηχανής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.