Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Υφυπουργείο