Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Προγραμματική Περίοδος 2021 - 2027:

Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» αποτελεί ένα πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό Πρόγραμμα το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων – ΚΚΔ) και αναλύει την αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής, για την περίοδο 2021-2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε €1.81 δις, εκ των οποίων τα €969 εκ. θα προέλθουν από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα €842 εκ. αποτελούν την εθνική συνεισφορά. Το Πρόγραμμα:

   · Αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας εύρωστης και ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω έξυπνων, ψηφιακών και πράσινων επενδύσεων, υπό συνθήκες υγιούς απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής.
    · Αποτυπώνει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κύπρου και είναι σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες και τους πέντε Στόχους Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

  Το Πρόγραμμα δομείται σε δεκαέξι (16) Προτεραιότητες, οι οποίες θεσπίστηκαν μέσα από την επιλογή επιμέρους Ειδικών Στόχων, συμπεριλαμβανομένων των Προτεραιοτήτων που αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια. Για κάθε Ειδικό Στόχο καταγράφονται οι ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που αναμένεται να προωθηθούν, οι δυνητικοί δικαιούχοι, καθώς και οι επωφελούμενοι των έργων. Οι παρεμβάσεις που θα προωθηθούν εντάσσονται στο πλαίσιο πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, ψηφιοποίησης, επιχειρηματικότητας, ενέργειας, περιβάλλοντος και τοπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, θα προωθηθούν παρεμβάσεις στήριξης της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης. Σημειώνεται ότι, οι δράσεις του Προγράμματος περιλαμβάνουν συνδυασμό επενδύσεων από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και Σχέδια Χορηγιών που απευθύνονται σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

  Για να δείτε το ενημερωτικό έντυπο για το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», πατήστε εδώ.

  Τα η συγχρηματοδότηση της ΕΕ είναι τα ακόλουθα:έργα του ΤΥΠ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ είναι τα ακόλουθα:

  Τίτλος ΈργουΦορέας Υλοποίησης /
  Δικαιούχος
  Προϋπολογισμός
  Επέκταση της κυβερνητικής αποθήκης πληροφοριών - ΚΑΠΤΥΠ€6,000,000
  Επέκταση του συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (eoasis) σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία ΤΥΠ€3,400,000
  Αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Γης για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ΤΥΠ€19,300,000
  Ολιστική Αλλαγή της Παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διαδίκτυο - GOV.CYΤΥΠ€1,500,000
  Εισαγωγή συστήματος αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής (Counter Automation System – (C.A.S.)) για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ) ΤΥΠ€2,400,000
  Πληροφοριακό σύστημα για τα Πληθυσμιακά Προγράμματα του ΥΥ. Δημιουργία ενός κοινού πληροφοριακού συστήματος για τα προγράμματα πληθυσμιακών ελέγχωνΥπουργείο Υγείας - Διοίκηση€550,000