Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013:

Στο πλαίσιο της κατανομής του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δεσμευτεί για την Κύπρο το ποσό των €822.6 εκ. για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Το ποσό αυτό έχει κατανεμηθεί ως ακολούθως:

  • Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα - €492.6 εκ.
  • Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή – €119.8 εκ.
  • Αγροτική Ανάπτυξη - €162.5 εκ.
  • Αλιεία - €19.7 εκ.
  • Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (συνεργασία με άλλες χώρες) - €28 εκ.
Τα προγραμματικά έγγραφα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των υπό αναφορά πόρων είναι τα ακόλουθα:
 1. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής,
 2. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και
 3. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αλιεία.
Όσον αφορά το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής, αυτό θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής και θα εφαρμοστεί μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Η τελετή έναρξης των εν λόγω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την Κύπρο έγινε την Παρασκευή 16/11/2007 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.
α) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και β) «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής είναι μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 της Κύπρου. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, το οποίο ετοιμάστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού, στοχοθετεί το όραμα και τις επιδιώξεις της οικονομίας (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και καθορίζει τα μέτρα για την προώθηση και εφαρμογή τους.

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Σχεδίου Ανάπτυξης έχουν καθοριστεί 8 βασικοί άξονες, ανάμεσα στους οποίους και ο Άξονας «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας». Βασικές προϋποθέσεις του άξονα αυτού είναι οι ακόλουθες:
  • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας και ευρύτερα η προώθηση της μετάβασης στην Κοινωνία της Γνώσης,
  • Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και του όλου επιχειρηματικού κλίματος για την προσέλκυση επενδύσεων,
  • Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας,
  • Ενίσχυση των επί μέρους τομέων της οικονομίας, και
  • Περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και η αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Διαρθρωτικά Ταμεία στην Κύπρο την περίοδο 2007-2013 μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.structuralfunds.org.cy/structuralfunds2007-2013/


Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΤΥΠ που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 είναι τα ακόλουθα:

Τίτλος ΈργουΦορέας Υλοποίησης / ΔικαιούχοςΠροϋπολογισμός
Σύστημα Υποβολής Εγγράφων για εγγραφή εταιρειών μέσω διαδικτύου (e-filing)
ΤΥΠ
€550,000
Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων (Help-Desk)
ΤΥΠ
€1,320,000
Δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ)
ΤΥΠ
€6,250,000
Δημιουργία Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας
ΤΥΠ
€5,100,000