Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020:

Για την Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδότησε μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής αποτελούσε ένα εκ των δύο Προγραμμάτων που είχαν καταρτιστεί για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής, την περίοδο 2014-2020 για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ήταν στα €661εκ., εκ των οποίων τα €561,8εκ. (85%) προήλθαν από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, ενώ το υπόλοιπο 15% καταβλήθηκε από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο του προωθήθηκαν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω της προώθησης επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και ενίσχυσης των ΜΜΕ, παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και των Μεταφορών και παρεμβάσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε υποβαθμισμένες περιοχές. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλάμβαναν επενδύσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και Σχέδια Χορηγιών/Κινήτρων που θα απευθύνονται προς τους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Το άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι το «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ήταν στα €173,9εκ., εκ των οποίων τα €132,4εκ. προήλθαν από το ΕΚΤ, τα €18,1εκ. από την ΠΑΝ, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβλήθηκε από εθνικούς πόρους. Σημειώνεται ότι, το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Προγράμματος από το ΕΚΤ ήταν στο 85%, ενώ για την ΠΑΝ η συγχρηματοδότηση ήταν στο 100%. Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκαν παρεμβάσεις για την απασχόληση, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη σύζευξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την προώθηση και πιστοποίηση της δια βίου μάθησης και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων αρχών και των εμπλεκομένων φορέων. Οι παρεμβάσεις αφορούσαν επενδύσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και Σχέδια Χορηγιών/κινήτρων που θα απευθύνονται προς τους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στην Κύπρο την περίοδο 2014-2020 μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.structuralfunds.org.cy/


Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΤΥΠ που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 είναι τα ακόλουθα:

Τίτλος ΈργουΦορέας Υλοποίησης / ΔικαιούχοςΠροϋπολογισμός
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ΤΥΠ/ Υπουργείο Εσωτερικών€5,600,000
Αναβάθμιση του Γεωγραφικού Υποσυστήματος Πληροφοριών Γης του Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας ΤΥΠ / Υπουργείο Εσωτερικών€4,750,000