Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Αφορά τα δελτία τα οποία ετοιμάζονται από χώρες της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και περιλαμβάνουν θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της κάθε χώρας.

Το Δελτίο η-Διακυβέρνησης (eGovernment Factsheet) για την Κύπρο ετοιμάζεται από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, σε συνεργασία με την ΕΕ και περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την Κύπρο και άλλες πληροφορίες όπως δείκτες για την κοινωνία της πληροφορίας, νομικό πλαίσιο και βασικούς συντελεστές σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη/επιχειρήσεις, κτλ.

Σκοπός του δελτίου είναι η παροχή μιας γενικής εικόνας όσον αφορά την πρόοδο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε 34 Ευρωπαϊκές χώρες (Κράτη μέλη της ΕΕ, υποψήφιες χώρες της ΕΕ και χώρες EFTA (European Free Trade Association)).

Όλα τα δελτία αναθεωρούνται και δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα της ΕΕ “JoinUp”.

  • Δελτίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Κύπρο (Ιούλιος 2023)

  • Δελτίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Κύπρο (Σεπτέμβριος 2022)

  • Δελτίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Κύπρο (Δεκέμβριος 2021)

  • Δελτίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Κύπρο (Ιούλιος 2019)

  • Δελτίο η-Διακυβέρνησης για την Κύπρο (Μάιος 2018)

  • Δελτίο η-Διακυβέρνησης για την Κύπρο (Μάρτιος 2017)

  • Δελτίο η-Διακυβέρνησης για την Κύπρο (Φεβρουάριος 2016 v.18.0)

  • Δελτίο η-Διακυβέρνησης για την Κύπρο (Ιανουάριος 2015 v.17.0)

  • eGovernment State of Play