Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Αφορά το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση/τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες, αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής πρωτοβουλίας i2010 της Επιτροπής για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην κοινωνία της πληροφορίας, με βασική επιδείωξη τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του θεματολογίου της Λισαβόνας και άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


Release Date: Brussels 25.4.2006Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010