Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Τίτλος Έργου
Φορέας Υλοποίησης / Δικαιούχος
Προϋπολογισμός
Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων (Help-Desk)
ΤΥΠ
€1,320,000
Περιγραφή Έργου:

To έργο αυτό αφορά τη διαχείριση και υποστήριξη δικτύων και συστημάτων. Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη χρηστών, της Δημόσιας Υπηρεσίας, από ένα κεντρικό σημείο, όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών, τόσο από πλευράς εξοπλισμού (υπολογιστές, δικτυακός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις κλπ.) όσο και από πλευράς λογισμικού.
Το όλο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης δέχεται, καταγράφει, διαχειρίζεται και επιλύει τεχνικά προβλήματα από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, είτε μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Centre) στο 22591000 , είτε μέσω Ενδοδικτύου http://www.it-helpdesk.intranet.gov.cy.