Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Τίτλος Έργου
Φορέας Υλοποίησης / Δικαιούχος
Προϋπολογισμός
Δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ)
ΤΥΠ
€6,250,000


Περιγραφή Έργου:

Στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ) τηρούνται στοιχεία από τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούνται στη λήψη αποφάσεων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και για τη διαμόρφωση πολιτικής.

Η ΚΑΠ παίρνει επιλεγμένες πληροφορίες από διάφορα πληροφορικά συστήματα του Δημοσίου με σκοπό την ανάλυση και διασύνδεση αλληλοσχετιζόμενων πληροφοριών, δημιουργώντας έτσι μια Κεντρική Βάση Δεδομένων ανάλογα με τα επιχειρησιακά ερωτήματα που προκύπτουν. Οι πληροφορίες που επιλέγονται από τα συστήματα είναι διαφορετικές κάθε φορά, ανάλογα με τα επιχειρησιακά ερωτήματα που χρειάζεται να απαντηθούν. Με την κατάλληλη ανάλυση/επεξεργασία/αξιοποίηση, οι πληροφορίες αυτές θα δώσουν την ευχέρεια για λήψη έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων σε διάφορα θέματα που απασχολούν τη Δημόσια Υπηρεσία.