Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Υπηρεσίες Στενοτύπησης Πρακτικών Δικαστηρίων


Παρέχονται Υπηρεσίες Στενοτύπησης για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τήρησης πρακτικών, για κάλυψη των αναγκών των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν εξασφαλιστεί και παρέχονται Υπηρεσίες Στενοτύπησης (μεταγραφή σε πραγματικό χρόνο του προφορικού λόγου σε ηλεκτρονικό κείμενο)