Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Τίτλος Έργου
Φορέας Υλοποίησης / Δικαιούχος
Προϋπολογισμός
Σύστημα Υποβολής Εγγράφων για εγγραφή εταιρειών μέσω διαδικτύου (e-filing)
ΤΥΠ
€550,000


Περιγραφή Έργου:
  • Το έργο έχει ολοκληρωθεί και ανάμεσα τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω διαδικτύου είναι οι πιο κάτω:
  • Εγγραφή ιδιωτικών εταιρειών και εταιρειών χωρίς μετοχικό κεφάλαιο -καταχώρηση εντύπων/ εγγράφων από το διαδίκτυο
  • Διαχείριση τυχόν αλλαγών εταιρειών όπως αλλαγή ονομασίας, αλλαγή κεφαλαίου
  • Αίτηση για έγκριση ονόματος και Αίτηση Πιστοποιημένων Αντιγράφων των Εταιρειών σε ευρύτερο κοινό
  • Εγγραφή αλλοδαπής εταιρείας και εγγραφή επιβαρύνσεων και υποθηκών
  • Αίτηση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Εμπορικών Επωνυμιών και Συνεταιρισμών
  • Καταχώρηση Ετήσιας Έκθεσης (ΗΕ32) και καταχώρηση οικονομικών καταστάσεων εταιρειών
  • Διεξαγωγή έρευνας από το κοινό στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εταιρειών


Πρόσβαση στο σύστημα έχουν μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες.