Τμήμα Υπηρεσιών ΠληροφορικήςΤο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), έχει προκηρύξει διαγωνισμό για αναβάθμιση/επέκταση του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) – Φάση Β. Η φάση Β της αναβάθμισης αφορά τις Νομικές και Εκτιμητικές λειτουργίες του ΣΠΓ, καθώς και διαλειτουργικότητα με το Γεωγραφικό μέρος του ΣΠΓ.

Όραμα και στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), με αναβαθμισμένες, εμπλουτισμένες και επανασχεδιασμένες λειτουργίες, σχεδιασμένο με τρόπο που να εξυπηρετεί με αποτελεσματικό τρόπο, απρόσκοπτα και αξιόπιστα τόσο τις επιχειρησιακές διεργασίες του ΤΚΧ, όσο και την παροχή υπηρεσιών προς όλες ανεξάρτητα τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άλλους οργανισμούς και τον πολίτη.

Η λειτουργία του νέου συστήματος θα έχει πολλά οφέλη για πολίτες, οργανισμούς, επαγγελματικά σύνολα, άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και το ίδιο το Τμήμα του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Αναλυτικά τα κύρια οφέλη αναλύονται πιο κάτω :

• Ανοικτή, ευέλικτη και διαλειτουργική αρχιτεκτονική
• Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών/υπηρεσιών
• Αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του κοινού με παράλληλη μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία του κοινού στα γραφεία του Τ.Κ.Χ.
• Συντήρηση και πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα
• Υλοποίηση σύγχρονων προτύπων ασφαλείας του συστήματος
• Ευέλικτα εργαλεία για την παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών και στατιστικών
• Συμβατότητα με τις τοπικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις
• Αποτελεσματική και σύγχρονη διαλειτουργικότητα με εξωτερικά συστήματα


      Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.