Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ο γενικός στόχος του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη είναι να αποκοµισθούν βιώσιµα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη από µιαν ενιαία ψηφιακή αγορά που θα βασίζεται σε διαδίκτυο µεγάλης και πολύ µεγάλης ταχύτητας και σε διαλειτουργικές εφαρµογές.

Αυτό το σχέδιο δράσης προτείνει την άρση των υφιστάμενων εμποδίων, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες των ΤΠΕ, με μακροχρόνιες επενδύσεις για ελαχιστοποίηση μελλοντικών προβλημάτων.

Στο θεματολόγιο σκιαγραφούνται επτά πεδία προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης:

  • δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς
  • βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ
  • αύξηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στο διαδίκτυο
  • εξασφάλιση της παροχής πολύ ταχύτερης πρόσβασης στο διαδίκτυο
  • ενθάρρυνση επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη
  • ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης
  • εφαρμογή των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και η γήρανση του πληθυσμού.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

Release Date: Brussels 26.8.2010Ψηφιακό Θεματολόγιο