Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στόχος της είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (ΕΕ), διατηρώντας παράλληλα το μοντέλο της για την κοινωνική οικονομία της αγοράς και βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματική χρήση των πόρων της.

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να αποκτήσει ανάπτυξη, η οποία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • έξυπνη, μέσω της προώθησης της γνώσης και της καινοτομίας·
  • διατηρήσιμη, βασισμένη στην προώθηση μιας οικονομίας πιο πράσινης, πιο ανταγωνιστικής και στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται πιο αποδοτικά·
  • χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

Release Date: Brussels 3.3.2010Ψηφιακή Ευρώπη 2020 - Πλήρες Κείμενο
Ψηφιακή Ευρώπη 2020