Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Σύστημα Θεώρησης Διαβατηρίων
Το Σύστημα Θεώρησης Διαβατηρίων αναπτύχθηκε για να γίνεται η αυτόματη έκδοση θεωρήσεων εισόδου (VISA), το οποίο έχει εγκατασταθεί στα κεντρικά στο Υπουργείο Εξωτερικών και, σε 14 πρεσβείες της Δημοκρατίαςσε πρώτη φάση. Οι επιμέρους σκοποί του έργου είναι:

  • Η αυτοματοποίηση της όλης διαδικασίας έκδοσης Θεωρήσεων Διαβατηρίων.
  • Η συντόμευση του χρόνου έκδοσης Θεωρήσεων Διαβατηρίων.
  • Μεγιστοποίησης της ασφάλειας, με έλεγχο της λίστας "Ανεπιθύμητων Προσώπων" (stop list) σε πραγματικό χρόνο και τήρησης αποδεικτικών στοιχείων αυθεντικότητας της εκδιδόμενης θεώρησης.
  • Εφαρμογή κωδικών ασφαλείας σε διάφορα επίπεδα του λογισμικού.
  • Υποβολή αιτήσεων για έκδοση Θεώρησης Διαβατηρίου από Ταξειδιωτικά Γραφεία, μέσω Διαδικτύου.
  • Εύκολη, γρήγορη και άμεση πληροφόρηση των Ταξειδιωτικών Γραφείων για την κατάσταση των αιτήσεων που υποβάλλουν, μέσω Διαδικτύου.
  • Ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των αιτητών.
  • Ελαχιστοποίηση της ανάγκης για παρουσία των αιτητών στις Κυπριακές Πρεσβείες/Προξενεία.
  • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών Θεώρησης Διαβατηρίων, που προσφέρουν οι Κυπριακές Πρεσβείες/Προξενεία.
  • Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Κυπριακών Πρεσβειών/Προξενείων.