Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Το σύστημα αυτό θα διαθέτει λειτουργίες όπως η εισαγωγή, προμήθεια, προσαρμογή, ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), το οποίο θα είναι συμβατό με τις καλύτερες πρακτικές και θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του ΤΑΥ σε πληροφορίες, λειτουργίες και τυποποιημένες διαδικασίες.Στρατηγική Μελέτη Μηχανογράφησης Υπουργείου Γεωργίας
Η μελέτη αυτή εξετάζει τη μηχανογράφηση του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με το πόρισμα της Στρατηγικής Μελέτης όπως, Τιμολόγηση Νερού, Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (εκταρικών και κεφαλικών επιδοτήσεων από την ΕΕ).Σύστημα Διαχείρισης Ζώων
Το σύστημα Διαχείρησης Ζώων διαχειρίζεται την σηματοδότηση όλων των ζώων της Κύπρου (αμνοερίφια και βοοειδή), για να γίνεται σωστός έλεγχος κατά τη σφαγή και διάθεση του κρέατος στην αγορά. Περιλαμβάνει επίσης μεταξύ άλλων: τη Σήμανση Χοίρων και Σκύλων, τα Αποτελέσματα Εργαστηριακών Εξετάσεων, τα Αποτελέσματα Εξετάσεων Εγκεφαλοπαθειών, την Πρόσβαση Γεωργοκτηνοτρόφων στο σύστημα, και την αναβάθμιση του συστήματος Γαλομετρήσεων των Αγελάδων.Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

  • Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ)
  • Σύστημα Διαχείρισης Γεωτρήσεων
  • Τιμολόγηση Νερού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων